ก้าวแรกของผู้สื่อข่าวต้องรู้

ผู้สื่อข่าวเปรียบเสมือนผู้ส่งสารซึ่งหมายถึงข่าวสารไปยังผู้รับชมและรับฟัง ดังนั้นผู้สื่อข่าวที่ดีควรต้องมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ
ผู้ส่งสารหรือผู้สื่อข่าว คือ ผู้เริ่มต้นการสื่อสาร ในการสื่อสารครั้งหนึ่ง ๆ นั้น ผู้สื่อข่าวจะทำหน้าที่แปรสารจากความติดมาเป็นรูปธรรม คือ ภาษาพูด ภาษาเขียน และอากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ สารที่สื่อออกมานี้จะถูกผู้สื่อข่าวส่งไปยังผู้รับสารคือผู้ชมโดยผ่านทางการติดต่อทางใดทางหนึ่ง เช่นหน้าหนังสือพิมพ์ ทางจอทีวี และในปัจจุบันคือทางสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ดัง นั้นผู้สื่อข่าวจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญในการที่จะเป็นผู้เริ่มต้นสื่อสารถือเป็นบุคคลแรกที่จะทำให้กระบวนการในการสื่อสารเกิดขึ้น

new-013

แต่เนื่องจากการสื่อสารปัจจุบันนี้มีหลายประเภทและหลายระดับฉะนั้นจำนวนของผู้สื่อข่าวจึงอาจจะแตกต่างกันไปในกระบวนการสื่อสารมวลชนผู้สื่อข่าวก็คือตัวแทนขององค์กรเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนซึ่งนอกจากจะส่งสารในฐานะที่เป็นตัวของตัวเองแล้ว ก็ยังต้องมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันการสื่อสารมวลชนนั้น ๆ ด้วย แต่การเป็นผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประเภทไหนและระดับใดก็ตาม ย่อมต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการสื่อสารที่สำคัญ คือ การมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ชัดเจนกระจ่าง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาของเรื่องราวที่ตนจะสื่อสารกับผู้อื่น เป็นผู้มีความพยายามที่จะเข้าใจความสามารถและความพร้อมในการรับสารของผู้ที่ตนสื่อสารด้วย และเป็นผู้รู้จักเลือกใช้วิธีการในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่อง โอกาสและผู้รับสารของตน